I. Postanowienia ogólne

 1. Pobyt na terenie Holiday Park Zator oznacza znajomość i akceptację poniższego Regulaminu.
 2. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Holiday Park Zator jest dozwolony wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 3. Osoby nie zakwaterowane, a przebywające w nim po godz. 22.00 zobowiązane są do jego natychmiastowego opuszczenia.
 4. Na terenie ośrodka zabrania się prowadzenia wszelkiego handlu, hazardu, działań promocyjnych i reklamowych bez zgody Kierownika Ośrodka.
 5. Ośrodek ZEZWALA na organizację wieczorów kawalerskich i panieńskich tylko i wyłącznie za zgodą właściciela obiektu oraz wniesienia dodatkowej kaucji zabezpieczającej mienie.
 6. Teren obiektu Holiday Park Zator jest monitorowany. Admininistratorem zarejestrowanych danych oraz odpowiedzialnym za ich przechowywanie jest właściciel obiektu. Dostęp do danych osób trzecich możliwy jest tylko i wyłącznie na prośbę organów administracji w celach dowodowych.
 7. Wpłacony zadatek rezerwacyjny jest bezzwrotny.

II. Zasady zakwaterowania

 1. Goście mogą korzystać z zakwaterowania na terenie Ośrodka: w domkach, na polu namiotowym i kempingowym, zgodnie z cennikiem usług i warunkami rezerwacji.
 2. Doba hotelowa zaczyna się od godz. 16 do godz. 10.00 dnia następnego.
 3. Wszystkie osoby wjeżdżające na teren Ośrodka w celu skorzystania z miejsc noclegowych zobowiązane są do:
  – dokonania meldunku na podstawie ważnego dokumentu tożsamości
  – wniesienia opłat za pobyt w Ośrodku według Cennika,
 4. W godzinach od 22.00 do 8.00 rano Recepcja ośrodka jest zamknięta. Przyjazdy/odjazdy w tych godzinach należy uzgadniać indywidualnie z Recepcją pod numerem tel: 533343171
 5. Zastrzegamy sobie prawo odmowy zakwaterowania osobom:
  – będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,
  – które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny,
  – które nie poinformowały kierownictwa o organizacji imprez zorganizowanych( wieczory kawalerskie, wieczory panieńskie)
 6. Przekazanie i zdanie domku lub miejsca biwakowego następuje w obecności personelu Holiday Park Zator.
 7. Z chwilą przejęcia kluczy do domku zameldowany Gość staje się osobą materialnie odpowiedzialną za przedmioty oddane do użytkowania. Zaraz po wejściu, prosimy o sprawdzenie faktycznego stanu wyposażenia zgodnie z Kartą inwentaryzacyjną. W przypadku stwierdzenia różnic, fakt ten należy zgłosić personelowi Ośrodka w ciągu pierwszej godziny pobytu. Za wszelkie zauważone i nie zgłoszone braki i usterki w wyposażeniu odpowiada aktualny najemca domku.
 8. Zgubienie klucza przez Gościa skutkuje dorobieniem go na własny koszt lub uiszczeniem przez Gościa opłaty w wysokości 100 zł
 9. Prosimy o zachowanie szczególnej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku.
 10. W domkach zabrania się w szczególności:
  – palenia tytoniu,
  – chodzenia w butach na szpilkach,
  – wynoszenia z domku przedmiotów stanowiących jego wyposażenie ( np. meble,koce),
  – pozostawiania bez nadzoru przewodów i urządzeń elektrycznych pod napięciem.

III. Przepisy porządkowe

 1. Przebywanie na terenie Ośrodka zobowiązuje do zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu: własnemu, innych Gości, oraz mieniu Ośrodka.
 2. Prosimy o zachowanie ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 06.00 rano.
 3. Osoby zakłócające spokój i porządek w Ośrodku mogą być usunięte bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania.
 4. Ognisko rozpalamy tylko w miejscu co tego wyznaczonym. Odpady pozostawione po grillowaniu należy zalać wodą i umieścić we wskazanym przez pracowników Ośrodka miejscu.
 5. Apteczka pierwszej pomocy znajduje się w każdym domku w pobliżu gaśnicy pożarowej
 6. Szkody powstałe z winy Gości rozliczane są miejscu. W przypadku braku możliwości ustalenia kosztu naprawy w chwili powstania szkody, dopuszcza się dokonanie wyceny szkody w terminie 7 dni. W tym przypadku należy sporządzić protokół zniszczeń.
 7. Bardzo prosimy o dbanie o czystość i porządek na terenie Ośrodka. Środki czystości udostępniamy na życzenie. Ewentualne trwalsze zabrudzenia lub usterki prosimy zgłaszać na bieżąco personelowi Ośrodka.
 8. Przed opuszczeniem Ośrodka winno się posprzątać zajmowane po sobie miesjce, a śmieci wynieść do rozstawionych kontenerów na odpady.
 9. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zgubione przez Gości na terenie Ośrodka.

IV. Zasady parkowania pojazdów

 1. Osoby wjeżdżające pojazdem silnikowym (dotyczy samochodów oraz motocykli) na teren Ośrodka mają prawo do bezpłatnego parkingu na czas pobytu. Parking znajduje się w części dolnej oraz górnej Holiday Parku Zator.
 2. Parkowanie wyłącznie na miejscach parkingowych wyznaczonych do tego celu. Zabrania się wjazdu na tereny zielone Ośrodka.
 3. Parking na terenie Ośrodka jest parkingiem monitorowanym niestrzeżonym.
 4. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostanione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.

V. Zasady pobytu zwierząt

 1. Zezwalamy na pobyt w naszym Ośrodku zwierząt domowych z wyjątkiem zwierząt:agresywnych, chorych, jadowitych.
 2. Właściciele zwierząt zobowiązani są do:
  – posiadania aktualnej książeczki szczepień zwierzęcia,
  – zapewnienia swojemu zwierzęciu niezbędnych materiałów przeznaczonych na legowisko,
  – sprzątania po nim nieczystości,
  – wyprowadzania czworonoga w kagańcu i na smyczy.

VI. Zasady reklamacji

 1. Wszelkie ewentualne reklamacje z tytułu nienależycie świadczonych usług należy zgłaszać na recepcji lub drogą elektroniczną na adres: holidayparkzator@gmail.com
 2. Informujemy, że formularz reklamacyjny za pośrednictwem którego można zgłosić reklamację jest dostępny na
  recepcji ośrodka Holiday Park Zator. Celem prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, zwracamy się o: przedstawienie dowodu potwierdzającego zakwaterowanie w ośrodku Holiday Park Zator, złożenie oświadczenia (żądania) z opisem reklamacji, a w przypadku reklamacji rzeczy
  dodatkowo o jej dostarczenie, na adres ośrodka Holiday Park Zator, tj. ul. Graniczna 77, 32-640 Zator. Informacja
  o rozparzeniu reklamacji dotyczącej pobytu na terenie ośrodka Holiday Park Zator zostanie przekazana
  reklamującemu w formie pisemnej lub elektronicznej (wiadomość e-mail) na wskazany przez reklamującego
  dane kontaktowe w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji przez ośrodek Holiday Park Zator (w przypadku
  umów sprzedaży rzeczy termin wynosi 14 dni). W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, w
  zależności od żądania reklamującego, towar zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy, cena zostanie
  obniżona. W przypadku odstąpienia od umowy środki pieniężne nie zostaną zwrócone.
 3. Skargi gości rozpatrywane będą wyłącznie w przypadku ich wniesienia w formie pisemnej lub elektronicznej.
  W postaci pisemnej, poprzez wypełnienia specjalnego formularza znajdującego się w recepcji
  ośrodka Holiday Park Zator. W postaci elektronicznej, poprzez wysłanie wiadomości e-mail ze skargą na adres email:
  holidayparkzator@gmail.com z tytułem: „Reklamacja” lub „Skarga”.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Goście korzystający z usług Ośrodka zobowiązują się nie tylko przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu, ale również przepisów BHP i przeciwpożarowych, oraz poleceń kierownictwa i obsługi Ośrodka.
 2. Wszelkie ewentualne reklamacje z tytułu nienależycie świadczonych usług należy zgłaszać bezpośrednio Kierownikowi Ośrodka. Skargi wniesione po zakończeniu świadczenia mogą nie zostać rozpatrzone.
 3. Regulamin wchodzi w życie w momencie jego akceptacji.