REGULAMIN HOLIDAY PARK ZATOR

I.            Postanowienia ogólne

 1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 10.08.2023. Z postanowienia regulaminu wynika, że Gość zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu od chwili dokonywania rezerwacji w naszym ośrodku. Realizacja Usług oraz pobyt Gościa w Ośrodku Wypoczynkowym odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie.

II.              Rodzaj i zakres oferowanych i świadczonych Usług

 1. Ośrodek świadczy usługi hotelarskie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz.U. Nr 133, poz. 884 z późn.zm.). Usługi (w zależności od ich dostępności w poszczególnych Ośrodkach  Wypoczynkowych) obejmują, w szczególności: Wynajem Domków Tradycyjnych i Domków Sferycznych o różnej konfiguracji i powierzchni oraz usługi Dodatkowe
 1. Ponadto, na życzenie Gościa, Ośrodek świadczy m.in. następujące usługi:
  1. udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
  2. korzystanie ze strefy basenów i Strefy VIP&SPA zgodnie z regulaminem korzystania z tych obiektów,
  3. korzystanie z basenu zewnętrznego oraz jacuzzi zgodnie z regulaminem korzystania z basenu oraz jacuzzi,
  4. korzystanie z placu zabaw zgodnie z regulaminem korzystania z placu zabaw,
  5. korzystanie z altany zgodnie z regulaminem altany,
 2. Przestrzenie ogólnodostępne Ośrodka Wypoczynkowego są monitorowane przy użyciu kamer, celem zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w  obszarze objętym monitoringiem.
 3. W przypadku konieczności interwencji przedstawiciela Ośrodka Wypoczynkowego względem Gościa zakłócającego funkcjonowanie Ośrodka Wypoczynkowego, interwencja może zostać zarejestrowana w postaci zapisu dźwiękowego lub wizyjnego, celem ochrony dóbr osobistych i  materialnych zarówno Usługodawcy jak i interweniującego przedstawiciela Usługodawcy. Zarejestrowanie interwencji będzie w  razie konieczności służyć jako środek dowodowy w  celu wykazania rzeczywistego stanu faktycznego.
 4. Parking na terenie Ośrodka Wypoczynkowego jest niestrzeżony. Gość pozostawia pojazd na terenie Ośrodka Wypoczynkowego na własną odpowiedzialność. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za wypadki komunikacyjne na terenie Ośrodka, uszkodzenie, zniszczenie lub kradzież pojazdu.

III.            Rezerwacja Domku Tradycyjnego i Domku Sferycznego

 1. Rezerwacja Miejsca noclegowego jest możliwa:
  1. Poprzez System rezerwacji Usługodawcy dostępny na stronie ośrodka,
  2. Drogą telefoniczną wykorzystując do tego celu numer telefonu Usługodawcy dostępny,
  3. Drogą poczty elektronicznej wykorzystując do tego adres poczty elektronicznej Usługodawcy,
  4. Poprzez Serwisy noclegowe na których dostępna jest rezerwacja Usługodawcy
  5. Osobiście – w recepcji Ośrodka Wypoczynkowego – rezerwacja obejmuje minimum jeden Domek lub jeden Domek (nie ma możliwości rezerwacji pojedynczych Miejsc noclegowych w Domku Tradycyjnym lub Domku Sferycznym).
 2. Płatności – Serwis zapewnia Gościowi możliwość dokonania płatności z tytułu rezerwacji Miejsca noclegowego on-line poprzez współpracę z serwisem PayU. W przypadku dokonania rezerwacji w inny sposób niż poprzez System rezerwacji, płatność możliwa jest także gotówką, przelewem bankowym lub kartą płatniczą i kredytową oraz Bonem Turystycznym.
 3. W celu dokonania rezerwacji przez Gościa konieczne jest podanie jego danych osobowych, niezbędnych do realizacji usług (w szczególności takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu), podanie terminu pobytu oraz wskazanie sposobu zapłaty, a także opłacenie w części albo w całości kosztów pobytu – w zależności od wybranej przez Gościa oferty, Regulaminu lub indywidualnych uzgodnień. Gość jest zobowiązany do podawania kompletnych i poprawnych danych, pod rygorem braku dokonania rezerwacji przez Usługodawcę. Utworzenie rezerwacji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i zawarciem z Usługodawcą Umowy.
 4. Gościowi będącemu konsumentem (w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego) nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług hotelowych, o której mowa w ust. 3 (stosownie do art. 38 pkt 12 ustawy z dnia  30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn.zm.).
 5. Ośrodek posiada Ośrodek z dostępem całorocznym (z systemem grzewczym) lub sezonowym. Z uwagi na powyższe Ośrodek zastrzega sobie brak dostępności w niektórych okresach roku kalendarzowego. Informacja na temat dostępności znajduje się w Serwisie Usługodawcy w Systemie Rezerwacyjnym.
 6. W przypadku dokonywania rezerwacji za pośrednictwem Systemu rezerwacyjnego, oprócz warunków wskazanych w ust. 3, konieczne jest potwierdzenie dokonania rezerwacji poprzez dokonanie zapłaty w okresie do 24h od dokonania rezerwacji w wysokości minimum 50% kwoty pobytu.
 7. Gość zobowiązany jest do opłacenia drugiej części należności w momencie zameldowania na recepcji naszego ośrodka. Warunkiem zameldowania Gościa jest opłacenie całości należności wynikających z noclegu plus dodatkowo usług dodatkowych. Ośrodek zastrzega sobie prawo do zmiany ceny usług dodatkowych
 8. W przypadku woli otrzymania faktury Vat za Usługi świadczone przez Usługodawcę, Gość jest zobowiązany do podania numeru NIP oraz danych nabywcy w momencie dokonywania rezerwacji. Nie podanie numeru NIP podczas składania rezerwacji, skutkuje niemożliwością wystawienia faktury VAT.
 9. W trakcie dokonywania rezerwacji Ośrodek informuje o:
  1. danych dotyczących rezerwacji, zgodnych z informacjami podanymi przez Gościa,
  2. cenie usług,
  3. regulaminie wykupionej oferty,
  4. prawie do obciążenia Gościa w chwili wymeldowania z domku z tytułu Dodatkowych Usług zamówionych przez Gościa w trakcie pobytu. Koszt Usług Dodatkowych zamówionych przez Gościa w trakcie pobytu a niewskazanych w toku dokonywania rezerwacji zostanie potrącony z kwoty uiszczonej w formie kaucji a w przypadku wyczerpania środków z kaucji, Gość zobowiązany jest do zapłaty za Usługi Dodatkowe gotówką lub kartą płatniczą w momencie wymeldowania.
 10. Po dokonaniu rezerwacji za pomocą Systemu rezerwacji lub drogą poczty elektronicznej lub inną drogą rezerwacji, Ośrodek prześle Gościowi potwierdzenie jej dokonania wraz z informacjami, o których mowa w ust. 8 powyżej, na wskazany przez Gościa adres poczty elektronicznej. W przypadku rezerwacji dokonywanej telefonicznie lub osobiście wskazane w ust. 7 informacje zostaną przekazane Gościowi w trakcie dokonywania rezerwacji lub pocztą e-mail na wskazany przez Gościa adres poczty elektronicznej.
 11. Z ważnych przyczyn (w szczególności zagrażających zdrowiu lub życiu Gości, takich jak: pożar, zalanie, awaria oświetlenia/ogrzewania/sieci wodnej/sieci kanalizacyjnej/wentylacji, przerwa w dostawie mediów), Ośrodek zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany zarezerwowanego przez Gościa Domku Tradycyjnego lub Domku Sferycznego o tym samym standardzie. W takim wypadku Gość zrzeka się jakichkolwiek roszczeń względem Usługodawcy.
 12. Dokonanie rezerwacji przez Gościa w którykolwiek sposób opisany w ust. 1 jest równoznaczne z akceptacją przez niego Regulaminu.
 13. Ośrodek może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu nie uregulował należnych opłat, rażąco naruszył Regulamin wyrządzając szkodę w mieniu Usługodawcy lub innych Gości albo szkodę na osobie innych Gości, personelu Usługodawcy lub innych osób przebywających w Ośrodku Wypoczynkowym lub zakłócił pobyt innych Gości lub funkcjonowanie Ośrodka Wypoczynkowego. O realizacji w przyszłości wobec Gościa prawa Usługodawcy do odmowy świadczenia usług, Gość zostanie poinformowany przez personel Usługodawcy.
 14. W przypadku ponownego pobytu w Ośrodku Wypoczynkowym Gościa, który poprzednio naruszył Regulamin, Ośrodek może odmówić przyjęcia Gościa, jak i dalszego świadczenia usług temu Gościowi oraz osobie, która dokonała rezerwacji. Osoby takie są zobowiązane do zastosowania się do żądania Usługodawcy i niezwłocznego opuszczenia terenu Ośrodka Wypoczynkowego. Wobec bezskuteczności żądania, Ośrodek jest uprawniony do powiadomienia właściwych organów celem niezwłocznego usunięcia Gościa.
 15. Ośrodek zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji Gościa bez uzasadnienia decyzji.

IV.          Bon Turystyczny

 1. Ośrodek daje możliwość na zasadach określonych na www.gov.pl, gościowi założenie
  rezerwacji na pobyt z wykorzystaniem Polskiego Bonu Turystycznego.
 2. W przypadku opłacenia przez Gościa rezerwacji pobytu w Ośrodku z wykorzystaniem
  Polskiego Bonu Turystycznego, o którym jest mowa w ustawie z dnia 15 lipca 2020 roku o
  Polskim Bonie Turystycznym, nie jest możliwe późniejsze dokonanie zmiany rezerwacji w
  zakresie danych tych Gości wskazanych w procesie rezerwacyjnym, którym przyznano
  świadczenie w formie Polskiego Bonu Turystycznego, jak i dziecka, na którego przyznano
  to świadczenie
 3. W przypadku dokonania przez Gościa wpłaty kwoty niższej aniżeli odpowiadająca pełnej cenie zakupionej rezerwacji, Gość wzywany jest do dokonania dopłaty w terminie 2 dni roboczych. W przypadku braku dokonania płatności rezerwacja zostaje anulowana.
 4. Ośrodek umożliwia rezerwację z wykorzystaniem Polskiego Bonu Turystycznego. Po zadeklarowaniu zakupu noclegu przez Gościa, Organizator skontaktuje się na wskazane dane kontaktowe w celu aktywacji bonu i założenia Pakietu Pobytów na Gościa. Kwota za wybrany nocleg zostanie pomniejszona o wskazaną wartość z Polskiego Bonu Turystycznego Gościa. Pozostałą kwotę za nocleg Gość jest zobowiązany wpłacić w ciągu 24 godzin wymaganej kwoty od dnia zapłaty Polskim Bonem Turystycznym
 5. Ośrodek pozwala na opłacenie pobytu na podstawie założonej rezerwacji, usług dodatkowych oferowanych w naszym ośrodku, zakupu śniadania lub biletów do Parku Rozrywki Energylandia w recepcji naszego ośrodka
 6. Gość ma możliwość wykorzystać dowolną kwotę z Polskiego Bonu Turystycznego oraz dowolną ilość bonów.
 7. Gość w trakcie podawania bonu otrzyma smsa z kodem, który również musi podać Pracownikowi Holiday Park Zator w celu weryfikacji i potwierdzenia płatności
 8. W przypadku chęci otrzymania Faktury za pobyt, faktura nie będzie zawierać kwoty wpłaconej z Polskiego Bonu Turystycznego.
 9. Gość ma możliwość przyjechania do Ośrodka i założenia rezerwacji na miejscu z wykorzystaniem Polskiego Bonu Turystycznego.
 10. Nie jest możliwe jednostronne anulowanie lub odwołanie rezerwacji dokonanej z wykorzystaniem Polskiego Bonu Turystycznego. Istnieje jedynie możliwość przeniesienia rezerwacji na dostępny termin w kalendarzu rezerwacji Ośrodka. Gość zobowiązany jest w terminie nie późniejszym, niż 7 dni przed planowanym rozpoczęciem pobytu poinformowania o przeniesieniu rezerwacji, w innym przypadku nie będzie możliwości przeniesienia rezerwacji, a środki wpłacone na poczet rezerwacji nie zostaną zwrócone.

V.            Rezygnacja z rezerwacji Domku Tradycyjnego lub Domku Sferycznego

 1. Istnieje możliwość przeniesienia przez Gościa rezerwacji na inny dostępny termin w danym sezonie lub innym – pod warunkiem dostępności miejsc w Ośrodku, z uwzględnieniem aktualnej ceny katalogowej. Wpłacony przez Gościa zadatek zostanie w takim wypadku przypisany do nowej rezerwacji. Warunkiem przeniesienia rezerwacji jest zgłoszenie takiej ewentualności na siedem dni przed przyjazdem. Gościowi przysługuje jednorazowa możliwość przełożenia rezerwacji, każde kolejne przełożenie jest dodatkowo płatne 100 złotych – taką ewentualność należy zgłosić 7 dni przed przyjazdem
 2. Gość zobowiązany jest do potwierdzenia rezygnacji z rezerwacji wiadomością e-mail przesłaną na adres Usługodawcy dostępny w Serwisie – holidayparkzator@gmail.com pod rygorem braku możliwości anulowania rezerwacji przez Usługodawcę i obciążenia Gościa kosztami rezerwacji zgodnie z Regulaminem i Cennikiem.
 3. W przypadku niestawienia się przez Gościa w Ośrodku Wypoczynkowym do godz. 10.00 następnego dnia po zadeklarowanym dniu rozpoczęcia pobytu (zgodnie z założoną przez Gościa rezerwacją) i braku poinformowania Usługodawcy o zamiarze późniejszego rozpoczęcia pobytu, Gość jest zobowiązany do zapłaty za cały wykupiony pobyt lub do podjęcia indywidualnych uzgodnień z Usługodawcą. W każdym wypadku – w sytuacji niestawienia się Gościa do godz. 10.00 następnego dnia po zadeklarowanym dniu rozpoczęcia pobytu (zgodnie z założoną przez Gościa rezerwacją), Ośrodek zastrzega sobie prawo możliwości wynajęcia Domku Tradycyjnego lub Domku Sferycznego na rzecz innych osób bez możliwości dochodzenia przez Gościa jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
 4. W sytuacjach nadzwyczajnych, niezależnych od Usługodawcy, w szczególności wynikających z siły wyższej, wydania aktu prawnego, decyzji, zarządzenia, postanowienia lub innego rozstrzygnięcia uniemożliwiających korzystanie z danego Ośrodka w określonym terminie, Ośrodek zastrzega sobie prawo zaproponowania Ośrodka Wypoczynkowego lub terminu rezerwacji na kolejny rok kalendarzowy bądź inny dostępny termin – w zależności od dostępności miejsc Ośrodku Wypoczynkowym. Wpłacona przez Gościa Kaucja lub inna dokonana płatność zostanie w takim wypadku przypisana do nowej rezerwacji. Zaproponowanie zmiany terminu lub Ośrodka będzie traktowane jako umożliwienie skorzystania z świadczonych przez Usługodawcę usług.

VI.            Funkcjonowanie Ośrodka Wypoczynkowego

 1. Jednostką rozliczeniową w przypadku świadczenia usług noclegowych jest doba hotelowa. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16.00 w dniu przyjazdu a kończy o godzinie 10.00 w dniu wyjazdu. Ośrodek może przyspieszyć dobę hotelową w miarę dostępności Domków Tradycyjnych i Domków Sferycznych. Ostatecznego potwierdzenia ewentualnego przyspieszenia doby hotelowej dokonuje pracownik recepcji lub zarządcza Ośrodka na wniosek Gościa. Na wniosek Gościa i w miarę posiadanych możliwości Ośrodek może wydłużyć dobę hotelową z obowiązkową dodatkową opłatą w kwocie 50 złotych za każdą kolejną godzinę przedłużenia pobytu. Maksymalne przedłużenie dobry hotelowej w sezonie letnim jest do godziny 12:00. Życzenie przedłużenia pobytu lub wydłużenia doby hotelowej Gość powinien zgłosić w Recepcji Ośrodka do godziny 10:00 w dniu zakończenia pobytu. W sytuacji, gdy Gość nie opuści Domku Tradycyjnego bądź Domku Sferycznego po upływie doby hotelowej, Ośrodek zastrzega sobie prawo do obciążenia Gościa opłatą za pełną dodatkową dobę oraz dochodzenia od Gościa odszkodowania, w tym kosztów związanych z dokonaniem rezerwacji i pobytem kolejnych osób.
 2. Przy zameldowaniu w recepcji Ośrodka wypoczynkowego, Gość jest zobowiązany do wpłacenia Kaucji – wysokość kaucji jest ustalana indywidualnie. Kaucja zostaje zwrócona po zdaniu domku przez gościa w nienagannym stanie. Ośrodek zastrzega sobie prawo do naliczenia dodatkowych opłat związanych ze sprzątaniem Domku w kwocie 200 złotych.
 3. W przypadku skrócenia pobytu Gość jest obciążany całkowitą kwotą należną Usługodawcy z tytułu dokonanej rezerwacji. Skrócenie pobytu należy zgłosić recepcji.
 4. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim (niewskazanym w treści formularza rejestracyjnego), bez uprzedniego zrealizowania obowiązku meldunkowego u Usługodawcy przez osobę trzecią w recepcji . Osoby, które nie zrealizowały obowiązku meldunkowego mogą przebywać w danym domku, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu pracownikowi recepcji, tylko w godzinach od 6:00 do 22:00.
 5. Cisza nocna obowiązuje w Ośrodkach od godz. 22.00 do godz. 6.00. Ośrodek może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę. Ośrodek może w tym przypadku rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym oraz nałożyć karę na Gościa w wysokości 1000 złotych za nieprzestrzeganie ciszy nocnej.
 6. W przypadku gdy Gość straci lub zgubi klucz wejściowy ośrodek zastrzega sobie prawo do pobrania dodatkowej opłaty za powstałą szkodę w kwocie do 100 złotych. Gość w momencie wymeldowania musi przekazać pracownikowi obiektu klucz w nienaruszonym i niepogorszonym stanie. W każdym z innych przypadków, gdy pracownik dostrzeże uszkodzenie lub szkodę. Gość zmuszony jest do pokrycia wyżej wymienionej kwoty
 7. Po Zameldowaniu w Ośrodku Wypoczynkowym Gość powinien zapoznać się z wyposażeniem Domku Tradycyjnego lub Domku Sferycznego oraz zachować go w stanie niepogorszonym aż do zakończenia pobytu. W przypadku zauważenia szkód Gość winien niezwłocznie zawiadomić Recepcję Ośrodka Wypoczynkowego. W przypadku braku zgłoszenia w/w informacji i stwierdzeniu usterek przez personel Ośrodka Wypoczynkowego, Gość może zostać pociągnięty do odpowiedzialności finansowej za powstałą szkodę.
 8. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenia, zniszczenia powstałe na skutek jego zachowania lub zachowania podejmowanych przez niego gości a także przez zwierzęta. Jak również za naruszenie zasad bezpieczeństwa, w szczególności poprzez nieuzasadnione wyłączenie systemu przeciwpożarowego. Wartość materialną szkód określa dyrekcja Ośrodka Wypoczynkowego.
 9. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Ośrodku Wypoczynkowym jest dozwolony jedynie pod opieką osób dorosłych. Pobyt dzieci do lat 13 na placu zabaw i boisku udostępnianym w Ośrodku Wypoczynkowym przez Usługodawcę jest dozwolony pod opieką osoby dorosłej. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób do lat 18 ponoszą wyłącznie ich opiekunowie na terenie całego ośrodka.
 10. W przypadku pozostawienia przez Gościa po wymeldowaniu z Domku Tradycyjnego lub Domku Sferycznego rzeczy stanowiącej jego własność, Ośrodek poinformuje właściciela rzeczy drogą telefoniczną lub poczty elektronicznej wysyłając emaila o zaistniałej sytuacji. W przypadku zgłoszenia przez Gościa zagubienia rzeczy, Ośrodek odeśle rzecz na koszt Gościa na wskazany przez niego adres, pod warunkiem, że zagubiona rzecz zostanie odnaleziona przez Usługodawcę.
 11. W przypadku braku takiej dyspozycji, Ośrodek przechowa przedmioty przez 1 tydzień (artykuły spożywcze i środki higieny osobistej będą przechowywane przez 24 godziny), a po upływie tego okresu pozostawione rzeczy przejdą na własność Usługodawcy albo zostaną zutylizowane/zniszczone, albo przekazane na cele charytatywne, lub do użytku publicznego.
 12. Nawiązanie kontaktu z Usługodawcą jest możliwe drogą telefoniczną pod numerem telefonu +48 533 343 171 (koszt opłaty za połączenie według stawki operatora telefonicznego, z którego usług korzysta Usługobiorca) oraz drogą poczty elektronicznej wysyłając wiadomość email na adres holidayparkzator@gmail.com
 13. Gość zobowiązany jest do opłacenia kosztów swojego pobytu oraz wszelkich zamówionych lub wykorzystanych w trakcie pobytu usług i towarów, najpóźniej przy Wymeldowywaniu się z Ośrodka Wypoczynkowego. W przypadku nieuregulowania wszystkich należności związanych z pobytem Ośrodek jest uprawniony do obciążenia Gościa za wszelkie zrealizowane na jego rzecz usługi i towary.
 14. Rozliczenie Kaucji nastąpi według zasad zgodnych z niniejszym Regulaminem w dniu zakończenia pobytu (w szczególności po stwierdzeniu braku uszkodzeń zajmowanego przez Gościa Domku lub Domku Sferycznego i dokonaniu pełnej zapłaty przez Gościa za wszystkie świadczone przez Usługodawcę usługi, po dokonaniu rozliczenia korzystania z dodatkowych usług.
 15. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Ośrodka Wypoczynkowego nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Ośrodek może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę. W tym przypadku Ośrodek ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym.
 16. Palenie tytoniu na terenie obiektu, w którym usytuowany jest domek odbywa się wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych. Za palenie tytoniu w miejscu do tego niewyznaczonym (np. w domku), Gość zostanie obciążony karą pieniężną w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych). Za każde stwierdzone naruszenie zakazu a także spowodowania uszkodzenia mienia usługodawcy zobowiązuje się pokryć w całości koszty powstałych szkód oraz nieuzasadnionego wezwania służb powiadomionych automatycznie przez system przeciwpożarowy. Ośrodek może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej do wysokości faktycznie poniesionej szkody.
 17. Na terenie Ośrodka Wypoczynkowego nie można przechowywać przedmiotów niebezpiecznych, w szczególności broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, iluminacyjnych, itp.
 18. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest w Domkach Tradycyjnych i Domkach Sferycznych używanie otwartego ognia np. świeczek oraz urządzeń elektrycznych lub grzejnych nie stanowiących wyposażenia Domków np. grzałek, żelazek, czajników elektrycznych, nawilżaczy powietrza, przenośnych grzejników. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV, telefonów komórkowych, przenośnych komputerów (laptopów, tabletów).
 19. Zakazuje się prowadzenia na terenie Ośrodka Wypoczynkowego akwizycji i sprzedaży obnośnej.
 20. Każdorazowo, opuszczając Domek Tradycyjny bądź Domek Sferyczny Gość ma obowiązek należycie go zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich (w szczególności w czasie nieobecności Gościa w Domku Tradycyjnym lub Domku Sferycznym, okna i drzwi muszą pozostawać zamknięte). Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za mienie Gościa lub osób towarzyszących pozostawione na terenie Ośrodka Wypoczynkowego, w szczególności za jego zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie. Gość zobowiązany jest do dbałości zarówno o mienie Usługodawcy, jak i własne.
 21. W wypadku zauważenia pożaru lub innego nagłego zdarzenia, Gość w miarę możliwości powinien zawiadomić o zagrożeniu personel Ośrodka Wypoczynkowego i skierować się do wyjścia zgodnie z instrukcją wskazującą kierunek ewakuacji. Do czasu przybycia straży pożarnej lub innych służb – odpowiedzialność za ewakuację osób znajdujących się w obiekcie ponosi personel Ośrodka Wypoczynkowego.
 22. Ośrodek nie wyraża zgody na korzystanie w domkach z własnych urządzeń elektrycznych poza tymi udostępnionymi przez Usługodawcę zgodnie z ich przeznaczeniem. Ośrodek nie wyraża zgody na rozpalanie grilli poza miejscami do tego wyznaczonymi oraz używania środków pirotechnicznych, np. fajerwerków.

VII.             Opłaty dodatkowe

 

 1. Ośrodek zastrzega sobie prawo do naliczenia dodatkowych opłat związanych ze sprzątaniem Domku w kwocie 200 złotych. Istnieje możliwość dodatkowej usługi sprzątania na życzenie Gościa w wyżej wymienionej kwocie.
 2. Ośrodek zastrzega sobie prawo do naliczenia dodatkowej opłaty za braki lub uszkodzenia w kwocie minimum 25 złotych za jeden brakujący element – tj. szkło, naczynia, zastawa stołowa; minimum 70 złotych za brakujący ręcznik; minimum 200 złotych w przypadku braku kompletnego szlafroka tj. brak np. sznurka – W przypadku braku innych rzeczy ośrodek zastrzega sobie prawo do indywidualnej wyceny – Gość zobowiązany jest do uregulowania całości w recepcji ośrodka w momencie stwierdzenia szkody lub braku rzeczy.
 3. Ośrodek daje możliwość zamówienia przez Gościa śniadania w formie cateringu, który stanowi dodatkową opcję pobytu – kwota jednego zestawu śniadaniowego za jeden dzień to 40 złotych. Ośrodek zastrzega sobie prawo do zwrotu środków w przypadku nie zamówienia przez Gościa śniadania w dzień poprzedzający dostarczenia śniadania do domku. Śniadanie należy zamówić zgodnie z instrukcją zlokalizowaną w Domku lub uzyskać instrukcję w recepcji. W przypadku błędnego zamówienia śniadania lub nie zamówienia opłaconego śniadania, nie będzie możliwości zwrotu środków.

VIII.           Zasady korzystania z basenu

 1. Basen jest codziennie czyny od godziny 8:00 do godziny 22:00 – w sezonie wysokim od maja do końca sierpnia. W sezonie niskim od września do końca kwietnia basen jest codziennie czynny od godziny 8:00 do godziny 20:00 Ośrodek zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostępu do basenu lub zmian godziny jego funkcjonowania.
 2. Przed skorzystaniem z basenu ogólnodostępnego dla gości Ośrodka należy zapoznać się z regulaminem korzystania z basenu i urządzeń do niego przyległych. Osoby nie podporządkowujące się do regulaminu, naruszające porządek, stwarzające niebezpieczeństwo będą usunięte z basenu.
 3. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie obiektu są do bezzwłocznego i natychmiastowego podporządkowania się ogłaszanym komunikatom i poleceniom obsługi.
 4. Na basenie obowiązuję zakaz: skakania do wody, spychania i popychania innych osób, wrzucania innych osób do wody, wrzucania do wody przedmiotów obcych (oprócz przedmiotów przeznaczonych do rekreacji wodnej); Wnoszenia i spożywania alkoholu i napojów alkoholowych, Wnoszenia i palenia tytoniu, Wprowadzania zwierząt, niszczenia i uszkadzania wyposażenia, zanieczyszczania, nieobyczajnego zachowania bądź zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite lub obraźliwe.
 5. Na basenie zabrania się wstępu osobom: których stan wskazuje na spożycie alkoholu, narkotyków lub innych Środków odurzających lub psychotropowych, cierpiących na zakaźne choroby skóry i inne choroby zakaźne, posiadające otwarte skaleczenia, trudno gojące się rany (w tym osoby z plastrami i bandażami na ciele), choroby infekcyjne, trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi,
 6. Obszar basenu jest monitorowany w sposób ciągły, w celu zapewnienia bezpieczeństwa.
 7. W domku należy pozostawić urządzenia mogące ulec uszkodzeniu (telefony komórkowe, zegarki itp.) oraz elementy o ostrych krawędziach mogące stanowić zagrożenia.
 8. Zakup pobytu w Holiday Park Zator jest traktowany jako akceptacja warunków niniejszego Regulaminu.
 9. Każdy użytkownik zobowiązany jest przed wejściem i po wyjściu do dokładnego umycia całego ciała, w wyznaczonym do tego miejscu obok basenu lub w swoim Domku.
 10. Na basenie obowiązuję strój kąpielowy przystosowany do wody: Kobiety: strój jedno lub dwu częściowy. Mężczyźni: kąpielówki albo przylegające do ciała spodenki bez kieszeni.
 11. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z basenu wyłącznie pod opieką osób dorosłych. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności w przypadku wypadku lub innego szkodliwego zdarzenia na rzecz Gościa w przypadku braku opieki za osoby niepełnoletniej korzystającej z basenu.
 12. Ośrodek zastrzega sobie prawo do wyproszenia z basenu osoby nieletniej korzystającej z basenu bez nadzoru osoby pełnoletniej
 13. Obsługa ośrodka ma prawo do rutynowego sprawdzenia trzeźwości osób wchodzących lub przebywających na terenie basenu. Odmowa poddania się badania trzeźwości będzie skutkować wydaleniem osoby z ośrodka i braku możliwości środków za pobyt w Ośrodku.
 14. Osoby znajdujące się w złym stanie zdrowia, sprawności bądź samopoczucia, a także kobiety w ciąży, powinny korzystać z basenu i jego urządzeń ze szczególna ostrożnością, stosownie do ich stanu zdrowia. Holiday Park Zator nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdrowotne spowodowane korzystaniem z basenu przez te osoby
 15. Korzystającym z basenu nie wolno stwarzać sytuacji zagrożenie i niebezpieczeństwa osób tam przebywających.
 16. Za szkody materialne odpowiedzialność ponosi sprawca. W przypadku spowodowania szkody prze osobę nieletnią, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.
 17. Za zanieczyszczanie elementów lub zgubienie wyposażenia basenu i obiektu, a także uszkodzenie lub zgubienie przedmiotów wypożyczonych, obowiązuję odpłatność w pełnej wysokości wartości szkody.
 18. Za rzeczy pozostawione, zgubione lub skradzione Holiday Park Zator nie ponosi odpowiedzialności. Dokumenty, pieniądze i inne cenne przedmioty należy pozostawić w bezpiecznym miejscu.
 19. Holiday Park Zator nie odpowiada za wypadki i zdarzenia spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego Regulaminu, instrukcji korzystania z Basenu i wskazań obsługi.
 20. Zniszczenie basenu i otaczającej go infrastruktury wiążę się z poniesieniem sankcji finansowej w kwocie ustalonej indywidualnie po stwierdzeniu szkód
 21. Za korzystanie z jacuzzi i basenu poza godzinami otwarcia naliczana jest opłata w wysokości 1000 złotych.

VIII.           Zasady korzystania STREFA VIP PREMIUM SPA

 1. Strefa VIP PREMIUM SPA jest integralną częścią Kompleksu ośrodka Holiday Park Zator i na jej terenie obowiązują przepisy Regulaminu Ośrodka oraz poniższe zasady Regulaminu. Osoby nie podporządkowujące się do regulaminu, naruszające porządek, stwarzające niebezpieczeństwo będą usunięte ze strefy VIP PREMIUM SPA
 2. Przed wejściem na teren Strefa VIP PREMIUM SPA i przed rozpoczęciem korzystania z poszczególnych urządzeń należy zapoznać się z Regulaminem.
 3. Przed użyciem urządzeń zlokalizowanych w tej strefie należy zaopatrzyć się w obuwie typu klapki oraz dwa ręczniki, jeden służy do wycierania się a drugi jako podkładka na ławę.
 4. Korzystanie ze Strefa VIP PREMIUM SPA jest równoznaczne z akceptacją wszystkich
  postanowień Regulaminu. Korzystanie ze strefy Strefa VIP PREMIUM SPA jest dozwolone jedynie dla osób od pełnoletnich od 18 roku życia lub pod nadzorem opiekuna/rodzica/osoby pełnoletniej. Ośrodek zastrzega sobie prawo do wyproszenia ze STREFY VIP PREMIUM SPA osoby nieletniej korzystającej z basenu bez nadzoru osoby pełnoletniej
 5. Zabrania się wstępu i przebywania w Strefie Saun osobom: których stan wskazuje na spożycie środków psychotropowych lub innych środków odurzających albo na znajdowanie się w stanie nietrzeźwości, osób których zachowanie stanowi zagrożenie dla innych osób, w tym dla pracowników Kompleksu oraz osób, których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm.
 6. Podczas korzystania z saun, oraz ruskich bani z funkcją jacuzzi należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania, poleceń i informacji udzielanych przez pracowników Ośrodka.
 7. Korzystający ze STREFY VIP PREMIUM SPA potwierdza, że jego stan zdrowia pozwala na taką formę rekreacji. Za szkody, w tym skutki zdrowotne powstałe z przyczyn nieleżących po stronie Ośrodka, ośrodek nie ponosi odpowiedzialności.
 8. Przed wejściem do sauny lub łaźni parowej należy: zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, zdjąć okulary i szkła kontaktowe, dokładnie umyć całe ciało pod prysznicem w wyznaczonym do tego miejscu lub w Domku.
 9. Obsługą saun i znajdujących się w nich urządzeń mogą zajmować się jedynie pracownicy Ośrodka. Do kąpieli w Ruskich baniach i jacuzzi nie wolno stosować żadnych własnych płynów, esencji, olejków czy innych substancji.
 10. Podczas siedzenia lub leżenia w saunach suchych oraz na wszystkich leżankach i siedziskach konieczne jest podłożenie ręcznika pod całe ciało(stopy również), celem uniknięcia bezpośredniego kontaktu ciała z oparciami, siedziskami i leżankami.
 11. W Strefie VIP PREMIUM SPA zabrania się: wnoszenia i spożywania własnych artykułów spożywczych i napojów; wnoszenia i używania aparatów fotograficznych, kamer, urządzeń MP3 i telefonów komórkowych, w szczególności, filmowania i fotografowania za ich pomocą osób obcych, korzystania z urządzeń pod wpływem środków psychotropowych lub innych środków odurzających albo w stanie nietrzeźwości; palenia tytoniu i innych wyrobów nikotynowych, poruszania się w przestrzeniach ogólnodostępnych strefy bez okrycia części intymnych ręcznikiem lub płaszczem kąpielowym; zachowań naruszających spokój lub wypoczynek innych korzystających; należy zachować szczególną ostrożność: nie biegać, nie wskakiwać do jacuzzi u ruskiej bani.
 12. Bezwzględnie z sauny nie mogą korzystać osoby: chore na serce, nadciśnienie, po udarach z chorobami naczyń krwionośnych, ze stanami zapalnymi narządów wewnętrznych, z gorączką, chore na tarczycę, w ciąży, chore na padaczkę(epilepsję),małe dzieci z powodu braku wykształcenia w organizmie ośrodka termoregulacji, osoby po spożyciu alkoholu lub innego środka odurzającego.
 13. W razie złego samopoczucia w saunie należy bezzwłocznie opuścić Saunę, jacuzzi lub ruską banię i poinformować o tym pracownika Ośrodka w celu udzielenia pomocy.
 14. Ośrodek zastrzega sobie prawo do wyproszenia Gościa ze Strefy VIP PREMIUM SPA bez zwrotu środków za opłaconą usługę.
 15. Za rzeczy pozostawione, zgubione lub skradzione Holiday Park Zator nie ponosi odpowiedzialności. Dokumenty, pieniądze i inne cenne przedmioty należy pozostawić w bezpiecznym miejscu.
 16. Holiday Park Zator nie odpowiada za wypadki i zdarzenia spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego Regulaminu, instrukcji korzystania z Basenu i wskazań obsługi.
 17. Zniszczenia spowodowane przez Gościa w STREFIE VIP PREMIUM SPA i otaczającej go infrastruktury wiążę się z poniesieniem sankcji finansowej w kwocie ustalonej indywidualnie po stwierdzeniu szkód.
 18. Za korzystanie ze STREFY VIP PREMIUM SPA poza godzinami otwarcia naliczana jest opłata w wysokości 1000 złotych, w przypadku samowolnego uruchomienia przez Gości STREFY VIP PREMIUM SPA zostanie naliczona opłata w wysokości 100 złotych od osoby za godzinę, dla pełnej liczby osób zameldowanych na danym domku.

IX.                 Odpowiedzialność Ośrodka

 1. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu spowodowane okolicznościami, na które Ośrodek nie ma wpływu mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa), w szczególności powstałymi na skutek braku dostaw prądu lub innych mediów przez ich dostawców, nagłe zjawiska atmosferyczne, działania wojenne lub inne niedające się przewidzieć zdarzenia.
 2. Ośrodek nie ponosi ponadto odpowiedzialności za szkody, zarówno na mieniu jaki i na osobie Gości lub osób towarzyszących, w tym obejmujące utracone korzyści, poniesione w wyniku korzystania przez Gości z usług Ośrodka w sposób sprzeczny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, zniszczenie lub zagubienie rzeczy wartościowych Gościa lub osób towarzyszących – wniesionych na teren Ośrodka Wypoczynkowego. Posiadanie rzeczy wartościowych na terenie Ośrodka Wypoczynkowego odbywa się na wyłączną odpowiedzialność Gościa.

X.              Reklamacje

 1. Wszelkie ewentualne reklamacje z tytułu nienależycie świadczonych usług należy zgłaszać na recepcji lub drogą elektroniczną na adres: holidayparkzator@gmail.com
 2. Informujemy, że formularz reklamacyjny za pośrednictwem którego można zgłosić reklamację jest dostępny na recepcji ośrodka Holiday Park Zator. Celem prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, zwracamy się o: przedstawienie dowodu potwierdzającego zakwaterowanie w ośrodku Holiday Park Zator, złożenie oświadczenia (żądania) z opisem reklamacji, a w przypadku reklamacji rzeczy dodatkowo o jej dostarczenie, na adres ośrodka Holiday Park Zator, tj. ul. Graniczna 77, 32-640 Zator. Informacja o rozparzeniu reklamacji dotyczącej pobytu na terenie ośrodka Holiday Park Zator zostanie przekazana reklamującemu w formie pisemnej lub elektronicznej (wiadomość e-mail) na wskazany przez reklamującego dane kontaktowe w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji przez ośrodek Holiday Park Zator (w przypadku umów sprzedaży rzeczy termin wynosi 14 dni). W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, w zależności od żądania reklamującego, towar zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy, cena zostanie obniżona. W przypadku odstąpienia od umowy środki pieniężne nie zostaną zwrócone. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Ośrodek jest zobowiązany uzasadnić pisemnie przyczyny odmowy, a następnie pouczyć Gościa o prawie złożenia odwołania do właściwych organów.
 3. Skargi gości rozpatrywane będą wyłącznie w przypadku ich wniesienia w formie pisemnej lub elektronicznej. W postaci pisemnej, poprzez wypełnienia specjalnego formularza znajdującego się w recepcji ośrodka Holiday Park Zator. W postaci elektronicznej, poprzez wysłanie wiadomości e-mail ze skargą na adres email: holidayparkzator@gmail.com z tytułem: „Reklamacja” lub „Skarga”.
 4. Zgłoszenie reklamacji odbywa się wyłącznie za pomocą Formularza Reklamacji, dostępnego w Recepcji Ośrodka Wypoczynkowego.

XI.              Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10.08.2023
 2. Regulamin jest dostępny na stronie Ośrodka i w Recepcji Ośrodka. Gość jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed dokonaniem rezerwacji/zawarciem umowy z Usługodawcą.
 3. Treść Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach Gość zostanie poinformowany poprzez informację w Serwisie Usługodawcy. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po 7 dniach od ich ogłoszenia w Serwisie.
 4. W przypadku kolizji postanowień – postanowienia regulaminów poszczególnych ofert Ośrodek ma pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Gościem zostaje poddane właściwemu dla siedziby Usługodawcy sądowi powszechnemu.
 6. Ośrodek zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z Gościem wynajmującym domek, który znacząco słowem i czynem naruszył regulamin ośrodka. Każdorazowo zarządca lub główny kierownik ośrodka może podjąć decyzję o natychmiastowym usunięciu Gościa z ośrodka.